Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Bách


Các đề tài nghiên cứu

1. Những giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên của Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay.  Đề tài cấp Bộ, mã số B2001-III-01, 2002. Trần Xuân Bách (Chủ nhiệm).

2.  Xây dựng quy trình đánh giá giảng viên Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Đề tài cấp Bộ, mã số B 2008-ĐN-01.13, 2009. Trần Xuân Bách (Chủ nhiệm).

3.  Phát triển chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục của trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Đề tài cấp Cơ sở, mã số T2014-ĐN-01.13, 2014. Trần Xuân Bách (Chủ nhiệm).