Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lại Ngọc Anh


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Số liệu nhiệt động của môi chất trong kỹ thuật năng lượng.

Ngôn ngữ: Tiếng Đức

Chuyên ngành khoa học: Kỹ thuật năng lượng

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2009

Đơn vị bảo vệ: Viện Kỹ thuật hóa và Năng lượng, trường Đại học Nguồn tài nguyên thiên nhiên và Khoa học đời sống, Viên, Cộng hòa Áo.


close

Thông báo