Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lại Ngọc Anh


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 2 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Phạm Thái Sơn, "Số liệu nhiệt động của một số hành chính và ứng dụng", 2011-2012.

2. Phạm Thị Thu Hường, "Số liệu nhiệt động của một số hành chính và ứng dụng", 2011-2012.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 2 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Phạm Thị Thu Hường, 2014.

2. Đặng Quang Hùng, 2014.

 

close

Thông báo