Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc


Sách đã xuất bản

1. Bản sắc dân tộc trong thơ ca Việt Nam hiện đại (1945-1975). Nguyễn Duy Bắc. H- Văn hóa dân tộc, 1998.

2. Về lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật trong công cuộc đổi mới. Nguyễn Duy Bắc. H- Chính trị quốc gia, 2001.

3. Văn hóa Thăng Long – Hà Nội hội tụ và tỏa sáng. Nguyễn Duy Bắc. H- Chính trị quốc gia, 2001.

4. Đề cương văn hóa Việt Nam 1943 – Những giá trị tư tưởng – văn hóa. Đồng tác giả. Viện Văn hóa thông tin và Văn phòng, Bộ Văn hóa thông tin, 2003.

5. Văn hóa các dân tộc Tây Nam Bộ thực trạng và những vấn đề đặt ra. Nguyễn Duy Bắc. H- Chính trị quốc gia, 2004.

6. Văn hóa các dân tộc Tây Bắc thực trạng và những vấn đề đặt ra. Đồng tác giả. H- Chính trị quốc gia, 2004.

7. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dạy và học môn học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong trường đại học. Nguyễn Duy Bắc (Chủ biên). H- Chính trị quốc gia, 2004.

8. Hoạt động giải trí ở đô thị Việt Nam hiện nay – những vấn đề lý luận và thực tiễn. Đồng tác giả. Viện Văn hóa, H- Văn hóa - Thông tin, 2004.

9. Văn hóa và phát triển ở Việt Nam – một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Đồng tác giả. H- Lý luận chính trị, 2004.

10. Bàn về văn hóa Đảng và xây dựng văn hóa trong Đảng. Đồng tác giả. Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, 2005.

11. Lý luận và phê bình văn học đổi mới và phát triển. Đồng tác giả. H- Chính trị quốc gia, 2005.

12. Những tác động của xu thế toàn cầu hóa đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa ở Thủ đô Hà Nội. Đồng tác giả. H- Chính trị quốc gia, 2005.

13. Đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng tác giả. H- Lý luận chính trị, 2006.

14. Những thách thức của văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng tác giả. H- Lý luận chính trị, 2006.

15. Lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam (Giáo trình). Đồng tác giả. H- Lý luận chính trị, 2006.

16. Cảm nhận về văn hóa và văn học trong hành trình đổi mới. Nguyễn Duy Bấc. H- Văn hóa dân tộc, 2006.

17. Khoa học giới – Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Đồng tác giả. H- Chính trị - Hành chính, 2008.

18. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về văn hóa. Đồng tác giả. H- Chính trị quốc gia, 2008.

19. Sự biến đổi các giá trị văn hóa trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Nguyễn Duy Bắc (Chủ biên). H- Từ điển bách khoa và Viện Văn hóa, 2008.

20. Phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Đồng tác giả. H- Chính trị quốc gia, 2009.