Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1965

Sinh tại Bắc Ninh.

 1986

Tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ văn, trường Đại học sư phạm Hà Nội I. 

1986-1988 Giảng viên trường Sư phạm 12+3.
1988-1989 Học sau đại học chuyên ngành Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.

 1990-1994

Nghiên cứu sinh chuyên ngành Lý luận văn học, trường Đại học sư phạm Hà Nội I.

 1995-1998

Trưởng khoa Xã hội, trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn.

1998-2011 Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
2011-2014 Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
Từ 2014 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.