Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc


Các đề tài nghiên cứu

1. Những luận cứ khoa học phát triển văn hóa xã hội ở thủ đô Hà Nội đến năm 2010. Đề tài cấp Thành phố, 1999. Nguyễn Duy Bắc (Tham gia).

2. Hoạt động vui chơi giải trí ở thành phố Hà Nội. Đề tài cấp Thành phố, 2003. Nguyễn Duy Bắc (Tham gia).

3. Vấn đề dạy và học các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường Đại học ở Hà Nội – Thực trạng và giải pháp. Đề tài cấp Bộ, 2004. Nguyễn Duy Bắc (Chủ nhiệm).

4. Những thách thức của văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đề tài cấp Bộ, 2004. Nguyễn Duy Bắc (Tham gia).

5. Thị trường văn hóa phẩm ở Việt Nam – Hiện trạng và giải pháp. Đề tài cấp Bộ, 2005. Nguyễn Duy Bắc (Tham gia).

6. Đời sống văn hóa và xu hướng phát triển văn hóa một số dân tộc vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đề tài cấp Nhà nước, 2005. Nguyễn Duy Bắc (Tham gia).

7. Điều tra chính sách văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 2006. Nguyễn Duy Bắc (Tham gia).

8. Nhận thức lại quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về văn hóa. Đề tài cấp Bộ, 2006. Nguyễn Duy Bắc (Tham gia).

9. Sự biến đổi các giá trị văn hóa trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đề tài cấp Bộ, 2006. Nguyễn Duy Bắc (Chủ nhiệm).

10. Văn hóa lãnh đạo, quản lý – Thực trạng và giải pháp. Đề tài cấp Bộ, 2007. Nguyễn Duy Bắc (Tham gia).

11. Xây dựng và phát triển con người Việt Nam trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Đề tài cấp Bộ, 2008. Nguyễn Duy Bắc (Chủ nhiệm).

12. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác báo chí – xuất bản trong thời kỳ đổi mới. Đề tài cấp Bộ, 2009. Nguyễn Duy Bắc (Chủ nhiệm).

13. Phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp. Đề tài cấp Bộ, 2009. Nguyễn Duy Bắc (Tham gia).

14. Phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đề tài cấp Nhà nước, 2010. Nguyễn Duy Bắc (Tham gia).

15. Văn hóa giáo dục ở nước ta hiện nay – Thực trạng và giải pháp. Đề tài cấp Viện, 2011. Nguyễn Duy Bắc (Chủ nhiệm).

16. Đặc điểm con người Việt Nam với việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay. Đề tài cấp Bộ, 2013. Nguyễn Duy Bắc (Chủ nhiệm).

17. Chính sách hỗ trợ, khuyến khích đồng bào Khmer vùng Tây Nam Bộ xây dựng đời sống văn hóa mới. Đề tài cấp Bộ, 2014. Nguyễn Duy Bắc (Chủ nhiệm).