Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc


Các bài báo nghiên cứu

1. Cội nguồn truyền thống văn hóa dân tộc trong thơ ca cách mạng Việt Nam hiện đại. Nguyễn Duy Bắc. Tạp chí Cộng sản, số 18, 2004.

2. Đẩy mạng việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII. Nguyễn Duy Bắc. Tạp chí Lý luận chính trị, số 6, 2004.

3. Thông tin đại chúng với việc đáp ứng nhu cầu giải trí. Nguyễn Duy Bắc. Tạp chí Lý luận chính trị, số 6, 2004.

4. Tác động của xu thế toàn cầu hóa kinh tế đối với khoa học – công nghệ. Nguyễn Duy Bắc. Tạp chí Lý luận chính trị, số 1, 2005.

5. Mấy ghi nhận về thành tựu của lý luận văn học trong thời kỳ đổi mới. Nguyễn Duy Bắc. Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 1, 2005.

6. Tư tưởng V.I. Lênin về xây dựng nền văn hóa mới. Nguyễn Duy Bắc. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 11, 2007.

7. Sự biến đổi các giá trị văn hóa trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nguyễn Duy Bắc. Tạp chí Lý luận chính trị, số 10, 2007.

8. Giá trị văn hóa truyền thống và việc giáo dục văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Nguyễn Duy Bắc. Tạp chí Giáo dục, số 168, 2007.

9. Sự hoàn nguyên Lan Khai. Nguyễn Duy Bắc. Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, số 149, 2007.

10. Quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn về phát triển giáo dục – đào tạo. Nguyễn Duy Bắc. Tạp chí Giáo dục, số 161, 2007.

11. Quan điểm của đồng chí Trường Chinh về tính đại chúng của nền văn hóa mới – Ý nghĩa lý luận và thực tiễn hiện nay. Nguyễn Duy Bắc. Tạp chí Lý luận chính trị, số 2, 2007.

12. Xây dựng đời sống văn hóa đại chúng ở nước ta hiện nay. Nguyễn Duy Bắc. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 1, 2007.

13. Bản lĩnh và bản sắc văn hóa Việt Nam. Nguyễn Duy Bắc. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 12, 2008.

14. Quan điểm về văn nghệ, lý luận – phê bình văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Nguyễn Duy Bắc. Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, số 170, 2009.

15. Kế thừa và phát huy giá trị đạo đức truyền thống trong xây dựng đạo đức cách mạng. Nguyễn Duy Bắc. Tạp chí Lý luận chính trị, số 2, 2009.

16. Văn hóa Đảng và văn hóa dân tộc. Nguyễn Duy Bắc. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 2, 2009.

17. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin với sự phát triển giáo dục – đào tạo ở nước ta hiện nay. Nguyễn Duy Bắc. Tạp chí Sinh hoạt lý luận, 2011.

18. Về chủ trương và chính sách xã hội hóa các hoạt động văn hóa trong giai đoạn hiện nay. Nguyễn Duy Bắc. Tạp chí Lý luận chính trị, 2011.

19. Quan điểm về phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao qua văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI. Nguyễn Duy Bắc. Tạp chí Thông tin khoa học chính trị - hành chính, số 4 (04), 2011.

20. Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, đào tạo theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Nguyễn Duy Bắc. Tạp chí Cộng sản, số 840, 2012.