Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Chiển


Sách đã xuất bản

 1. Địa chất miền Bắc Việt Nam: Bản thuyết minh cho bản đồ địa chất miền Bắc Việt Nam tỉ lệ 1: 500.000. Đồng tác giả, 1965.

2. Địa chất đại cương.Nguyễn Văn Chiển. H- Đại học Tổng hợp, 1971.

3. Địa chất miền Bắc Việt Nam: Bản thuyết minh cho bản đồ địa chất miền Bắc Việt Nam tỉ lệ 1:500.000. A. Đôpgikốp, Nguyễn Văn Chiển, Lê Đình Hữu,....H- Khoa học và Kỹ thuật, 1971.

4. Thạch học đá macma.Nguyễn Văn Chiển. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1973.

5. Thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên, phân vùng lãnh thổ Tây Nguyên. Nguyễn Văn Chiển (Chủ biên),1986.

6. Atlat quốc gia Việt Nam. Nguyễn Văn Chiển (Tổng chủ biên ). H- Cục Đo đạc Bản đồ Nhà nước, 1996.

7. Lòng đất nước ta. Nguyễn Văn Chiển. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2001.

8. Khoa học trước ngưỡng cửa thế kỉ 21. Nguyễn Văn Chiển. 2001.