Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Chiển


Các bài báo nghiên cứu

1. Khối hypecbazit Bản Xang và các mạch pecmatit xuyên lên nó (The Bản Xang ultramafic massif and its penetrating pegmatite veins). Nguyễn Văn Chiển. Tập san Sinh vật - Địa học, 1963.

2.Các xâm nhập bazic và siêu bazic miền Bắc Việt Nam và các khoáng sản có liên quan (Mafic and ultramafic intrusives in North Việt Nam and related mineral resources). Nguyễn Văn Chiển. Tạp chí Hoạt động Khoa học, 1963.

3.Khối siêu bazic Núi Nưa (The Núi Nưa ultramafic masif). Nguyễn Văn Chiển. Tập san Địa chất, 1964.

4.Lại bàn về bản chất của Vòm Sông Chảy (Again on the nature of the Chảy River Dome). Nguyễn Văn Chiển. Tập san Sinh vật - Địa học, 1976.

5.Bàn về tên gọi của một số cao nguyên ở Tây Nguyên (About the name of some Plateaux in Tây Nguyên). Nguyễn Văn Chiển. Tạp chí Khoa học Trái đất, 1979.

6.Các thành tạo xâm nhập - phun trào Mezozoi ở Việt Nam (Mosozoic intrusive-effusive formations in Viêt Nam). Nguyễn Văn Chiển. Tạp chí Bản đồ Địa chất, 1979.

7.Khái quát về tuổi của các đá xâm nhập ở Đông Dương (Apercu sur l’âge des Roches intrusives de l’Indochine). Nguyễn Văn Chiển. Proc. 1st Conf. Geol. Indoch, 1986.

 

dating for married go married men who cheat