Các tư liệu về  Phó Giáo sư Lê Bá Thảo


Sách đã xuất bản

* Sách đã xuất bản (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Đời sống con sông. Lê Bá Thảo. H- Khoa học, 1960.

2. Cơ sở địa lý tự nhiên (Toát yếu giáo trình địa lý đại cương). Lê Bá Thảo (Dịch). H- Khoa học, 1963.

3. Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Địa lý địa phương. Lê Bá Thảo. H- Giáo dục, tập 1, 1967; Tập 2, 1968.

4. Miền núi và con người. Lê Bá Thảo. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1970.

5. Thiên nhiên Việt Nam. Lê Bá Thảo. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1977.

6. Cơ sở địa lý tự nhiên (Giáo trình cho các trường Đại học Sư phạm). Ba tập. H- Giáo dục, 1983, 1984.

7. Địa lý đồng bằng sông Cửu Long. Lê Bá Thảo. NXB Đồng Tháp, 1986.

8. Tổ chức đồng bằng sông Hồng và tuyến trọng điểm (Sách tham khảo). Lê Bá Thảo. 1994.

9. Tổ chức lãnh thổ Việt Nam. 1996.

10. Việt Nam: Lãnh thổ và các vùng địa lý (Bốn thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Hoa). Lê Bá Thảo. H- Thế giới, 1998.