Các tư liệu về  Phó Giáo sư Lê Bá Thảo


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1923

Sinh tại thành phố Huế.

1944-1945

- Đỗ Tú tài toàn phần (1944);

- Học Y tại Đại học Đông Dương (1944).

1945-1950

- Gia nhập chi đội Giải phóng quân tại Huế;

- Trưởng ban Thông tin liên lạc quân sự thành phố Huế;

- Trưởng ban Thông tin liên lạc quân sự Khu IV và mặt trận Lào;

- Trưởng ban Địa đồ;

- Tham chính văn phòng Bộ Quốc phòng (1948).

1951-2000

- Công tác tại trường Sư phạm Trung ương, Việt Bắc;

- Giảng dạy tại Khu học xá Trung ương, Nam Ninh, Trung Quốc;

- Cán bộ giảng dạy tại khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1957-2000);

- Học tập tại trường Đại học Lomonosov (1961);

- Chủ nhiệm bộ môn Địa lý tự nhiên, trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Phó Chủ nhiệm khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Chủ nhiệm khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Chủ tịch Hội đồng bộ môn Địa lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định sách giáo khoa Địa lý ở trường phổ thông;

- Chủ tịch Hội Địa lý Việt Nam (1988-2000).

 2000

Mất tại Hà Nội.

 

close

Thông báo