Các tư liệu về  Phó Giáo sư Lê Bá Thảo


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO
Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 2 nghiên cứu sinh nước ngoài và nhiều nghiên cứu sinh trong nước (Thông tin chưa đầy đủ).