Các tư liệu về  Phó Giáo sư Lê Bá Thảo


Các đề tài nghiên cứu

* Các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Tổ chức lãnh thổ đồng bằng sông Hồng. Đề tài độc lập cấp Nhà nước, 1992-1994. Lê Bá Thảo (Chủ nhiệm).

2. Cơ sở khoa học của tổ chức lãnh thổ Việt Nam. Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước, 1995-1996. Lê Bá Thảo (Chủ nhiệm).

3. Chương trình Atlas quốc gia. Lê Bá Thảo (Tham gia).

close

Thông báo