Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn An.


Sách đã xuất bản

1. Quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng. Lê Văn An. H- Nông nghiệp, 2002.

2. Từ bàn giấy đến không gian trực tuyến - Sử dụng danh sách địa chỉ thư điện tử để cùng làm việc. Lê Văn An. NXB Thuận Hóa, 2005.

3. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Lê Văn An. NXB Thuận Hóa, 2006.

4. Hóa sinh động vật (Giáo trình). Lê Văn An. H- Nông nghiệp, 2006.

5. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Lê Văn An. NXB Thuận Hóa, 2006.

6. Thị trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên và bệnh hại gia súc ở miền núi Việt Nam. Lê Văn An, Hồ Đắc Thái Hoàng. NXB Thuận Hoá, 2009.

7. Sử dụng và quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng. Lê Văn An (Chủ biên). NXB Đại học Huế, 2011.