Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Bạch Huy Cường


Các đề tài nghiên cứu

* Các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Đề tài mang mã số CB-01, 1981-1985. Chương trình cấp Binh chủng, mã số 660701. Bạch Huy Cường (Chủ nhiệm).

2. Đề tài mang mã số CB-01, 1986-1990. Chương trình cấp Binh chủng, mã số 660701. Bạch Huy Cường (Chủ nhiệm).

3. Ngụy trang QRH-2000. Đề tài thuộc chương trình cấp Bộ Quốc phòng, 1992-1996. Bạch Huy Cường (Chủ nhiệm).

4. Tổ chức, thực hiện các công trình do Viện kỹ thuật Công binh đảm nhiệm:

    - Rà phá bom mìn: tại các khu công nghiệp, nhà máy, cầu cảng, khu dân cư...

    - Xây dựng công trình: Nhà dàn DKI...

close

Thông báo