Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hiến Bằng


Sách đã xuất bản

1. Phép tính vi phân trong không gian Banach và tích phân các dạng vi phân. Phạm Hiến Bằng, 2006.

2. Không gian lồi địa phương hạch. Phạm Hiến Bằng. 2008.

close

Thông báo