Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phạm Thị Trân Châu


Sách đã xuất bản

1. Các phương pháp hoá sinh hiện đại - Các phương pháp sắc ký. Tập 2. Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ Thuật, 1971.

2. Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật học. Tập 3. Nguyễn Lân Dũng, Phạm Thị Trân Châu, Nguyễn Thanh Hiền. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1978.

3. ENZIM Vi sinh vật. Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1978.

4. Những hiểu biết mới về Enzim. Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1983.

5. Từ điển Sinh học Nga - Việt. Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1985.

6. Trpysin inhibitors of white bush (Cucurbita pepo var. Patissonina) fruits and seeds. Wydawnictwo Universytetu Wroclawskiego (Tiếng Anh) . Phạm Thị Trân Châu.  Nxb Đại học Tổng hợp Vroclav, Ba Lan, 1987.

7. Hoá sinh học (Sách dùng chung cho các trường Đại học Sư phạm). Phạm Thị Trân Châu (Chủ biên), Trần Thị Áng. H- Giáo dục, 1992; Tái bản lần thứ 12, 2013.

8. Từ điển bách khoa Việt Nam. Đồng tác giả. Trung tâm Biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam, 1995.

9. Thực hành hoá sinh học. Phạm Thị Trân Châu (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Phùng Gia Tường. H- Giáo dục, 1997; Tái bản, 1998.

10. Khoa học và công nghệ hướng tới thế kỷ XXI (Định hướng và chính sách). Vũ Đình Cự (Chủ biên), Phạm Thị Trân Châu, Trần Hà Anh. H- Chính trị Quốc gia, 2000.

11. Nghiên cứu các chất ức chế tripxin, kimotopxin và hoạt tính kháng khuẩn của một số cây thuốc (Những vấn đề nghiên cứu cơ bản khoa học sự sống). Phạm Thị Trân Châu. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2003.

12. Công nghệ sinh học. Tập 3: Enzyme và ứng dụng. Phạm Thị Trân Châu. H- Giáo dục, 2006; Tái bản, 2009, 2011.

13. Hóa sinh học các phân tử lớn trong hệ thống sống. Phạm Thị Trân Châu (Chủ biên). H- Giáo dục, 2010.

14. Hóa sinh học cơ bản (Giáo trình). Phạm Thị Trân Châu (Chủ biên). H- Giáo dục, 2012.

15. Từ điển bách khoa thực vật học Việt Nam. Đồng tác giả. H- Giáo dục Việt Nam, 2014.

16. Các protein ức chế proteinase. Phạm Thị Trân Châu (Chủ biên). H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.

close

Thông báo