Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phạm Thị Trân Châu


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Pozakomórkoma alkaliczna  i neutralna proteinaza z Bacillus pumilus.

Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan

Chuyên ngành khoa học: Hóa sinh học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1974

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Tổng hợp Lo'dz, Ba Lan.

LUẬN ÁN TIẾN SỸ KHOA HỌC

Đề tài: Trypsin inhibitors of white bush (Cucurbita peppo var. patissonina) fruits and seeds.

Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan

Chuyên ngành khoa học: Hóa sinh học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1985

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Tổng hợp Wroclaw, Ba Lan.


close

Thông báo