Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Xuân Đàn


Sách đã xuất bản

1. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến 1858 (Giáo trình). Võ Xuân Đàn. Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, 1978.

2. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến 1858 (Giáo trình). Hai tập. Võ Xuân Đàn, Nguyễn Phan Quang. Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 1993.

3. Tư tưởng Nguyễn Trãi trong tiến trình Lịch sử Việt Nam. Võ Xuân Đàn. H - Văn hóa - Thông tin, 1996.

4. Hồ Quý Ly - nhà cải cách. Võ Xuân Đàn. H- Giáo dục, 1998.

5. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến 1884. Võ Xuân Đàn, Nguyễn Phan Quang. NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 2000.

6. Từ điển phổ thông ngành nghề truyền thống Việt Nam. Võ Xuân Đàn (Phần các ngành nghề truyền thống ở miền Nam). H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

7. Nguyễn Trãi toàn tập tân biên (Sách tham khảo). Võ Xuân Đàn, Đoàn Thu Vân. H- Văn học, 2000.

close

Thông báo