Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Xuân Đàn


Các bài báo nghiên cứu

1. Thử liệt kê những vấn đề nghiên cứu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Võ Xuân Đàn. In trong: Kỷ yếu Hội nghị khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 1993.

2. Cần có một định mức chi phù hợp với yêu cầu và nội dung của thực tập sư phạm. Võ Xuân Đàn. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Thực tập sư phạm tập trung: Thực trạng-Nguyên nhân-Giải pháp", Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 1993.

3. Tìm hiểu tư tưởng chính trị của Nguyễn Trãi. Võ Xuân Đàn. Thông tin Khoa học, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, số 11, 1993.

4. Lễ hội truyền thống với trường học phổ thông. Võ Xuân Đàn, Nguyễn Quang Lê. Thông tin giáo dục phổ thông cấp II-III, Tạp chí Khoa học xã hội, số 5, 1994.

5. Tạo biểu tượng các anh hùng dân tộc trong dạy học Lịch sử Việt Nam. Võ Xuân Đàn, Đặng Văn Hồ. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 6, 1994.

6. Nguyễn Trãi với cuộc đấu tranh chống tham quan, ô lại. Võ Xuân Đàn. Thông báo khoa học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, số 6, 1994.

7. Nguyễn Trãi với Phật giáo. Võ Xuân Đàn. Thông tin Khoa học, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, số 12, 1994.

8. Những yếu tố cơ bản góp phần tạo nên sự nghiệp vĩ đại của Nguyễn Trãi. Võ Xuân Đàn. Thông tin Khoa học, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, số 12, 1994.

9. Nguyễn Trãi- Người đứng đầu trường phái tư tưởng cải cách thế kỷ XV. Võ Xuân Đàn. Tạp chí Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh, số 20, 1994.

10. Về công lao của Nguyễn Trãi khi dạy bài "Khởi nghĩa Lam Sơn". Võ Xuân Đàn. Tạp chí Trung học phổ thông- Khoa học xã hội, số 1, 1995.

11. Tư tưởng giáo dục của Nguyễn Trãi. Võ Xuân Đàn. Thông tin Khoa học, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, số 14, 1995.

12. Dư địa chí của Nguyễn Trãi, sự khẳng định tinh thần độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học. Võ Xuân Đàn. Tạp chí Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh, số 24, 1995.

13. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam từ Nguyễn Trãi đến Hồ Chí Minh. Võ Xuân Đàn. Thông tin Khoa học, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, số đặc biệt, 1995.

14. Về những giải pháp đồng bộ để đảm bảo cho cuộc vận động “Chất lượng - Kỷ cương -Tình thương - Trách nhiệm” đạt hiệu quả cao. Võ Xuân Đàn. In trong: Kỷ yếu Hội thảo "Chất lượng - Kỷ cương -Tình thương - Trách nhiệm", trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 1995.

15. Rút bài học cho hiện tại, một thao tác tư duy của học sinh qua học tập Lịch sử. Võ Xuân Đàn. In trong: "Đổi mới việc dạy, học Lịch sử lấy học sinh làm trung tâm". H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996.

16. Nguyễn Văn Tường trước và sau vụ biến kinh thành 5-7-1885. Võ Xuân Đàn. In trong: Kỷ yếu Hội nghị khoa học về Nhóm chủ chiến trong triều đình Huế và Nguyễn Văn Tường, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 1996.

17. Những tư tưởng canh tân, cải cách trong tiến trình Lịch sử Việt Nam. Võ Xuân Đàn. Thông tin Khoa học, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, số 16, 1996.

18. Tư tưởng nhân ái Nguyễn Trãi trong sự hình thành tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Võ Xuân Đàn. Tạp chí Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh, số 28, 1996.

19. Dư địa chí của Nguyễn Trãi và sự phát triển của thể loại này ở những thế kỷ tiếp theo. Võ Xuân Đàn. Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, số 30, 1996.

20. Tăng Bạt Hổ, tia sáng đầu tiên của tư tưởng yêu nước theo một hướng mới. Võ Xuân Đàn. In trong: "90 năm nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của nhà yêu nước Tăng Bạt Hổ", Viện Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa - Thông tin Bình Định, 1996.

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo