Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Đản


Sách đã xuất bản
1. Tài liệu tham khảo về công tác với trẻ làm trái pháp luật. Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 1999.

2. Xã hội hóa giáo dục. Đồng tác giả. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

3. Tổ chức hoạt động học. Nguyễn Văn Đản. H- Giáo dục Việt Nam, 2011.

4. Hoạt động tự học. Nguyễn Văn Đản.

5. Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh. Nguyễn Văn Đản.

6. Tổ chức hoạt động học. Nguyễn Văn Đản.

close

Thông báo