Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Đản


Các bài báo nghiên cứu

1. Vấn đề kiểm tra đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh. Nguyễn Văn Đản. Hội thảo khoa Giáo dục học toàn quốc, 10-1980.

2. Những con đường nâng cao chất lượng dạy học vật lý trường phổ thông Việt Nam (thuộc kết quả nghiên cứu Luận án Phó tiến sĩ Giáo dục học). Nguyễn Văn Đản. 10-1981.

3. Hình thành phương pháp học tập qua việc dạy học sinh theo “Bảng tóm tắt các điểm tựa”. Nguyễn Văn Đản. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, 8-1983.

4. Kinh nghiệm bước đầu của trường Bắc Lý nâng cao chất lượng dạy học ở các lớp 1, 2 cải cách giáo dục. Đồng tác giả. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, 4-1984.

5. Về phương hướng cải tiến dạy học ở trường phổ thông. Nguyễn Văn Đản. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, 11-1991.

6. Thực trạng chất lượng và vấn đề lưu ban bỏ học của học sinh Hà Nam Ninh. Nguyễn Văn Đản. Hội thảo khoa học do tổ chức Rada Barnen (Thụy Điển) tài trợ, 5-1992.

7. Hiện tượng lưu ban, bỏ học của học sinh tiểu học ở vùng biển, vùng công giáo. Nguyễn Văn Đản. Hội thảo khoa học Rada Barnen tài trợ, 5-1992.

8. Về các yếu tố đòi hỏi hình thành bậc tiểu học mới. Nguyễn Văn Đản. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, 9-1992.

9. Dân chủ hóa giáo dục và vấn đề trường bán công, dân lập. Nguyễn Văn Đản. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, 2-1993.

10. Sự phát triển của các trường Phổ thông bán công, dân lập từ 1989 đến nay. Đồng tác giả. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, 2-1993.

11. Xã hội hóa giáo dục và vấn đề trường bán công, dân lập. Nguyễn Văn Đản. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, 2-1994.

12. Phát triển các trường Phổ thông bán công, dân lập là một giải pháp chiến lược. Nguyễn Văn Đản. Tạp chí Thông tin khoa học giáo dục, số 51, 1995.

13. Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở một số trường tiểu học bán trú. Nguyễn Văn Đản. Tạp chí Thông tin khoa học giáo dục, số 55, 1996.

14. Về việc phát triển trường Tiểu học bán trú. Nguyễn Văn Đản. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, 9-1996.

15. Những mặt mạnh và yếu trong trường tiểu học bán trú. Nguyễn Văn Đản. Tạp chí Thông tin khoa học giáo dục, số 62, 1997.

16. Mối quan hệ giữa hoạt động dạy với hoạt động học trong quá trình dạy học. Nguyễn Văn Đản. Tạp chí Thông tin khoa học giáo dục, số 63, 1997.

17. Xã hội hóa giáo dục. Nguyễn Văn Đản. Tạp chí Thông tin khoa học giáo dục, số 65, 1998.

18. Một số vấn đề trong công tác tổ chức, quản lí trường phổ thông Bán công. Nguyễn Văn Đản. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, 5-1998.

19. Một số vấn đề cấp bách trong công tác tổ chức, quản lí trường phổ thông Dân lập. Nguyễn Văn Đản. Tạp chí Thông tin khoa học giáo dục, số 67, 1998.

20. Một số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực. Nguyễn Văn Đản. Hội thảo ASEAN với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, 10-1998.

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo