Các tư liệu về  Giáo sư Hoàng Xuân Cơ


Sách đã xuất bản

* Sách đã được xuất bản (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Cơ sở khí tượng học. Ba tập. Đồng tác giả.  H - Khoa học và Kỹ thuật, 1991.

2. Đánh giá tác động môi trường. Đồng tác giả.  H - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

3. Tài nguyên khí hậu. Đồng tác giả.  H - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

4. Khoa học Môi trường. Đồng tác giả.  H - Giáo dục, 2000.

5. Kinh tế Môi trường. Hoàng Xuân Cơ. H - Giáo dục, 2005.
close

Thông báo