Các tư liệu về  Giáo sư Hoàng Xuân Cơ


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tài: Đặc trưng loạn lưu lớp khí quyển sát đất tại một số điểm thuộc Tây Nguyên

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Khí tượng

Người hướng dẫn: PGS.PTS Phạm Ngọc Hồ; PGS.PTS Lê Đình Quang

Năm bảo vệ: 1994

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).


close

Thông báo