Các tư liệu về  Giáo sư Hoàng Xuân Cơ


Các đề tài nghiên cứu

* Các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia (Chủ nhiệm, Thành viên...)(Thông tin chưa đầy đủ).

1. Nghiên cứu cơ sở khoa học và khả năng áp dụng các công cụ kinh tế trong việc quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường khu vực nhỏ. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QT-99-15, 1999.

2. Nâng cao chất lượng môi trường không khí ở Việt Nam. Dự án hợp tác quốc tế với Học viện Kỹ thuật châu Á (AIT), do Cơ quan Hợp tác quốc tế Thuỵ Điển (SIDA) tài trợ, 2001-2007.

3. Nghiên cứu các phương thức sử dụng số liệu quan trắc môi trường không khí và nước mặt phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường (lấy Hà Nội, Việt Trì và Đà Nẵng làm thí dụ). Nhiệm vụ quản lý nhà nước về Bảo vệ Môi trường, 2002-2003.

4. Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm bụi ở thành phố Hà Nội và đề xuất các giải pháp khắc phục. Đề tài cấp Thành phố Hà Nội, 2003-2004.

5. Nghiên cứu cơ sở khoa học và khả năng áp dụng một số công cụ kinh tế trong quản lý, sử dụng tài nguyên môi trường ở đồng bằng Nam Bộ. Đề tài cấp Bộ Khoa học và Công nghệ, mã số 750104, 2004-2005.

6. Sử dụng và quản lý tài nguyên nước tại một làng nghề vùng rìa Hà Nội. Dự án hợp tác quốc tế với Học viện Kỹ thuật châu Á (AIT), do Cơ quan Hợp tác quốc tế Canada (CIDA) tài trợ, 2006-2007.

7. Nghiên cứu cơ sở khoa học và khả năng áp dụng công cụ mô hình hoá trong quy hoạch hợp lý, cải tạo môi trường, giảm thiểu ô nhiễm không khí đô thị Việt Nam. Đề tài cấp Bộ Khoa học và Công nghệ, mã số 706506, 2006-2008.

close

Thông báo