Các tư liệu về  Giáo sư Hoàng Xuân Cơ


Các bài báo nghiên cứu

1. Nghiên cứu quy luật phân bố xác suất của trường tốc độ gió và nhiệt độ trong tầng khí quyển đối lưu. Phạm Ngọc Hồ, Nguyễn Hướng Điền, Trần Tân Tiến, Hoàng Xuân Cơ. Tạp chí Vật lý, tập 2, số 2, 1977.

2. Nghiên cứu quy luật phân bố xác suất của trường tốc độ gió và nhiệt độ trong tầng khí quyển đối lưu. Nguyễn Hướng Điền, Phạm Ngọc Hồ, Trần Tân Tiến, Hoàng Xuân Cơ. Tạp chí Vật lý, tập 2, số 2, 1979.

3. Nghiên cứu điều kiện hình thành và phát triển xói mòn đất nông nghiệp Tây Nguyên. Nguyễn Quang Mỹ, Quách Cao Yêm, Hoàng Xuân Cơ. Tạp chí Khoa học (Đại học Tổng hợp Hà Nội), số chuyên san: Tài nguyên thiên nhiên và con người Tây Nguyên, 1983.

4. Bước đầu xác định tương quan giữa mưa và xói mòn đất. Nguyễn Quang Mỹ, Hoàng Xuân Cơ. Tạp chí Khoa học (Đại học Tổng hợp Hà Nội), số 4, 1985.

5. Sự phân hóa các yếu tố khí tượng trong các thảm thực vật ở vùng đồi Vĩnh Phú. Trần Tân Tiến, Hoàng Xuân Cơ. In trong: Tuyển tập Công tình nghiên cứu về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở Vĩnh Phú, 1985.

6. Về đặc điểm loạn lưu lớp khí quyển sát đất khu vực Tây Nguyên trong mùa khô. Đồng tác giả. Tạp chí Thông tin Khoa học (Viện Khoa học Việt Nam), 1988.

7. Xác định dòng nhiệt, dòng ẩm trao đổi giữa mặt đệm và khí quyển qua số liệu quan trắc gradien các yếu tố khí tượng vùng Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc. Hoàng Xuân Cơ, Phạm Ngọc Hồ. Tạp chí Khoa học (Đại học Tổng hợp Hà Nội), số 1, 1988.

8. Kết quả áp dụng mô hình Buduco nghiên cứu chế độ loạn lưu lớp khí quyển sát đất khu vực Buôn Mê Thuột trong mùa khô. Hoàng Xuân Cơ. Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp trường ĐHTH Hà Nội, 1991.

9. Socio-Economic Development and Green House Gases Emission in Vietnam. Hoang Xuan Co. Proceeding of Workshop of Global Warming Issue in Asia, AIT, Bangkok, Thailand, 1993.

10. Những vấn đề đặt ra trong đánh giá tác động môi trường các quy hoạch thành phố (lấy Hà Nội làm ví dụ). Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập báo cáo tại Hội thảo lần thứ nhất về đánh giá tác động môi trường, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, 1997.

11. Ứng dụng mô hình khuyếch tán rối trong việc đánh giá tác động môi trường không khí của thành phố và các khu công nghiệp ở Việt Nam. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập báo cáo tại Hội thảo lần thứ nhất về đánh giá tác động môi trường, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, 1997.

12. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí ở thị xã Ninh Bình đến khu du lịch Hoa Lư. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập các công trình nghiên cứu Địa lý. H - Khoa học và Kỹ thuật, 1998.

13. Khả năng áp dụng phân tích chi phí lợi ích mở rộng trong đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam. Hoàng Xuân Cơ. In trong: Tuyển tập các công trình nghiên cứu Khoa học. Tạp chí Khoa học (Đại học Quốc gia Hà Nội), 1998.

14. Xem xét các ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng đến lan truyền chất ô nhiễm không khí từ các nguồn thải công nghiệp. Hoàng Xuân Cơ, Phạm Thị Việt Anh. In trong: Tuyển tập các công trình nghiên cứu Khoa học. Tạp chí Khoa học (Đại học Quốc gia Hà Nội), 1998.

15. Áp dụng phương pháp tần suất vượt chuẩn để xác định mức độ ô nhiễm không khí do các nguồn công nghiệp gây ra. Hoàng Xuân Cơ, Phạm Thị Việt Anh. Tạp chí Khoa học (Đại học Quốc gia Hà Nội), tập 15, No 4, 1999.

16. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Airborn Particulate Matter at a Location 40km North of Bangkok, Thailand. Co-author. Atmospheric Environment, 34, 2000.

17. Khả năng áp dụng mô hình lan truyền chất ô nhiễm không khí trong đánh giá tác động môi trường, quy hoạch môi trường ở các khu công nghiệp Hà Nội. Đồng tác giả. Thông báo Khoa học của các trường Đại học, 2000.

18. Cơ sở khoa học xác định các chỉ số đánh giá chất lượng không khí. Hoàng Xuân Cơ. Thông báo Khoa học của các trường Đại học, 2000.

19. Bước đầu đánh giá khả năng ô nhiễm bụi qua số liệu thu được tại trạm tự động quan trắc môi trường không khí Láng - Hà Nội. Đồng tác giả. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn, số 12 (516), 2003.

20. Nghiên cứu mức độ ô nhiễm bụi PM10 và thành phần nguyên tố của nó trong mùa khô tại Hà Nội. Đồng tác giả. Tạp chí Hoá học & Ứng dụng, số 8 (32), 2004.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo