Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Chiên


Sách đã xuất bản

1. Học tốt Hóa học 11 (Chương trình nâng cao). Trần Trung Ninh, Hoàng Thị Chiên, Nguyễn Thị Thanh Chi, Đào Tiến Lưu, Nguyễn Chí Tiến. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2007.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong dạy học Hóa học. Đồng tác giả. H- Đại học Sư phạm, 2009.

3. Cẩm nang Hóa học 10. Nguyễn Văn Lễ, Hoàng Thị Chiên. H- Giáo dục, 2009.

4. Luyện giải và ôn tập Hóa học lớp 12. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2009.

5. Bài tập Hóa học 10. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2011.

6. Bài tập Hóa học 10 nâng cao. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2011.

7. Bài tập Hóa học 12. Đồng tác giả. H- Giáo dục Việt Nam, 2011.

8. Bài tập Hóa học 12 nâng cao. Đồng tác giả. H- Giáo dục Việt Nam, 2011.

9. Thí nghiệm hóa học ở trường phổ thông (Giáo trình dành cho sinh viên đại học ngành Sư phạm Hoá học). Hoàng Thị Chiên. H- Giáo dục Việt Nam, 2013.

10. Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Hoá học (Dự án phát triển GVPTTH & TCCN). Hoàng Thị Chiên, Mai Xuân Trường. H- Giáo dục Việt Nam, 2013.

close

Thông báo