Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Chiên


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tài: Rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ hoá học (về thuật ngữ hoá học) cho sinh viên miền núi trong trường sư phạm các tỉnh phía Bắc

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Giáo dục học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2004

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.


close

Thông báo