Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Chiên


Các đề tài nghiên cứu

1. Rèn luyện thuật ngữ hóa học cho học sinh miền núi. Đề tài cấp Bộ, mã số B1998-03-19, 2001. Hoàng Thị Chiên (Chủ trì).

2. Nghiên cứu ứng dụng CNTT trong thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học hóa học tại các trường phổ thông trung học miền núi. Đề tài cấp Bộ, mã số B2006-TN04-05, 2009. Hoàng Thị Chiên (Chủ trì).

3. Hình thành và phát triển năng lực dạy học hóa học cho giáo viên trường phổ thông trung học miền núi. Đề tài cấp Bộ, mã số B2010-TN03-22, 2012. Hoàng Thị Chiên (Chủ trì).

4. Vận dụng lý luận dạy học hiện đại trong dạy học các học phần lý luận và phương pháp dạy học hóa học. Đề tài cấp Đại học Thái Nguyên, mã số ĐH2014-TN04-07. Hoàng Thị Chiên (Chủ trì).

close

Thông báo