Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Chiên


Các bài báo nghiên cứu

1. Trường PTTH Thái Nguyên với công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. Hoàng Thị Chiên. In trong: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: Mô hình trường thực hành trong trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên, Bộ GD&ĐT – Cục NG&CBQLGD – Dự án PTGVTHPT&TCCN, Đà Nẵng, 3-2008.

2. Triển khai dạy học tích cực có ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học lớp 10. Hoàng Thị Chiên. Tạp chí Hóa học và ứng dụng, số 2 (86), 2009.

3. Một số bài tập Hóa học hữu cơ dành cho học sinh chuyên hóa tỉnh Lạng Sơn. Phạm Kim Ngân, Hoàng Thị Chiên, Trần Trung Ninh. In trong: Kỷ yếu Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ V (Tiểu ban Giảng dạy - Đào tạo), Hà Nội, 10-2010.

4. Công tác đào tạo giáo viên hóa học đáp ứng nhu cầu xã hội tại khoa Hóa - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - Đại học Thái Nguyên. Hoàng Thị Chiên, Nguyễn Mậu Đức. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 4, 2011.

5. Sử dụng thí nghiệm hướng dẫn học sinh tự lực nghiên cứu về hiện tượng điện phân trong dạy học hoá học trường phổ thông. Hoàng Thị Chiên, Nguyễn Mậu Đức, Lê Huy Hoàng. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 6, 2011.

6. Nghiên cứu áp dụng dạy học dự án phần Hiđrocacbon cho sinh viên các trường đại học ngành Y – Dược. Phạm Văn Hoan, Đinh Thị Hồng Minh, Hoàng Thị Chiên. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, 11-2012.

7. Hình thành kỹ năng thiết kế bài học hóa học cho sinh viên theo cách tiếp cận mô hình nghiên cứu bài học. Hoàng Thị Chiên, Nguyễn Mậu Đức, Trần Trung Ninh. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên sư phạm hóa học", Bộ GD&ĐT - trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngày 21-12-2012. H- Đại học Sư phạm, 2012.

8. Xây dựng mô hình phối hợp giữa trường Sư phạm, Sở Giáo dục và Đào tạo và trường phổ thông mầm non trong tổ chức hoạt động thực hành sư phạm. Hoàng Thị Chiên. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các trường, khoa sư phạm với các trường phổ thông", Thái Nguyên, ngày 28-9-2013.

9. Sử dụng bài tập dãy chuyển hoá trong dạy học hoá học 11 nhằm rèn luyện tư duy logic cho học sinh. Phạm Văn Hoan, Hoàng Thị Chiên. In trong: Kỷ yếu Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội, ngày 22-11-2013.

10. Sử dụng bài tập về khái niệm đồng phân trong dạy học hoá học ở trường phổ thông. Phạm Văn Hoan, Hoàng Thị Chiên. In trong: Kỷ yếu Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội, ngày 22-11-2013.

11. Hình thành và rèn luyện kĩ năng sử dụng hình vẽ cho giáo viên trong dạy học hoá học. Hoàng Thị Chiên, Lê Huy Hoàng, Nguyễn Thị Hân. In trong: Kỷ yếu Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội, ngày 22-11-2013.

12. Áp dụng phương pháp dạy học vi mô rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên qua quá trình tập giảng. Nguyễn Mậu Đức, Hoàng Thị Chiên, Trần Trung Ninh. Tạp chí Giáo dục, số 323, 2013.

13. Phát triển một số năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên thông qua mô hình “Nghiên cứu bài học". Nguyễn Mậu Đức, Hoàng Thị Chiên, Trần Trung Ninh. Tạp chí Khoa học (trường Đại học Sư phạm Hà Nội), Vol 59, No 1, 2014.

14. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn của giáo viên thông qua mô hình “Nghiên cứu bài học” ở Việt Nam. Nguyễn Mậu Đức, Hoàng Thị Chiên. Tạp chí Giáo dục, số 335, 2014.

15. Một số khó khăn và biện pháp khắc phục để triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia về thuật ngữ hóa học trong các trường đại học, cao đẳng và phổ thông ở nước ta. Hoàng Thị Chiên, Lê Huy Hoàng. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Những khó khăn và biện pháp khắc phục để triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia về thuật ngữ hóa học trong các trường đại học, cao đẳng và phổ thông", Hội Hóa học Việt Nam, ngày 7-11-2014.

16. Dạy học tích hợp - một quan điểm dạy học hiện đại. Nguyễn Mậu Đức, Hoàng Thị Chiên. In trong: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên dạy tích hợp môn khoa học tự nhiên ở trường Đại học Sư phạm", Bộ GD&ĐT- Trường ĐHSPHN, Hà Nội, 12-2014.

close

Thông báo