Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Lê Thạc Cán


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 2 luận án Tiến sĩ.

1.  Ngô Đình Tuấn, "Phân tích và tính toán thuỷ văn trên sông suối ở Việt Nam", 1981.

2. Phạm Phụ, "Điều tiết nước của hệ thống hồ chứa bậc thang", 1990.