Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Lê Thạc Cán


Các đề tài nghiên cứu

1. Xây dựng bộ Chỉ thị môi trường của Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 2001-2002. Lê Thạc Cán (Chủ nhiệm).

2. Xây dựng bộ Chỉ thị phát triển Bền vững của Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 2003. Lê Thạc Cán (Chủ nhiệm).

3. Vấn đề môi trường trong quy hoạch vùng sinh thái đặc thù Quảng Bình-Quảng Trị. Chương trình Nhà nước về vùng sinh thái Quảng Bình-Quảng Trị, 2002-2005. Lê Thạc Cán (Chủ nhiệm).

4. Xây dựng các tiêu chuẩn môi trường của thành phố Hà Nội. Đề tài cấp Thành phố, 2003-2005. Lê Thạc Cán (Chủ nhiệm).

5. Vấn đề Môi trường và Sức khoẻ. Dự án quốc gia về Môi trường và Sức khoẻ, 2005-2006. Lê Thạc Cán (Chủ nhiệm).

6. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Hoà Bình đến 2015. 2008-2009. Lê Thạc Cán (Chủ nhiệm).

7. Vấn đề tham vấn cộng đồng trong xây dựng báo cáo ĐTM dự án đầu tư. 2010-2011. Lê Thạc Cán (Chủ nhiệm).

8. Vấn đề tham vấn cộng đồng trong ĐTM các dự án đầu tư trong Luật Bảo vệ môi trường mới mà Quốc hội sẽ thông qua. 2011-2014. Lê Thạc Cán (Chủ nhiệm).

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
dating for married go married men who cheat