Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Đinh Ngọc Ái


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1932

Sinh tại Nghệ An.

1946-1949 

Học sinh trường Tiểu học Tống Duy Tân và Tiểu học Xuân Thiên, Thanh Hóa.

1951-1954

Học sinh trường Trung học Lam Sơn và trường Trung học Quốc lập, thị xã Thanh Hóa.

1954-1956 

Học sinh trường cấp III Hoàng Văn Thụ và trường Đào Đức Thông, Thanh Hóa.

1956-1963

- Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1956-1959);

- Sinh viên trường Đại học Bách khoa Kharkov, Liên Xô (1959-1963).

1963-1968 Giảng viên bộ môn Nguyên lý và Chi tiết máy, khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
1968-1971 Giảng viên, Tổ phó bộ môn Thủy khí động lực, khoa Động lực, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
1972-1975 Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kỹ thuật đường sắt Moskva, Liên Xô.
1975-1989

- Giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Tổ phó bộ môn Máy thủy khí, khoa Động lực (1975-1979);

- Tổ trưởng bộ môn Máy và Tự động thủy khí;

- Chủ nhiệm khoa Động lực và Cơ khí năng lượng;

- Giám đốc Trung tâm Năng lượng mới;

- Cán bộ kiêm nhiệm tại Viện Nghiên cứu khoa học thủy lợi, Bộ Thủy lợi.

- Phong học hàm Phó Giáo sư (1984).

1989-1994 Chuyên gia giáo dục tại trường INES-CHLEF, Algerie.
1994-2000

- Giảng viên bộ môn Thủy khí động lực, khoa Động lực, trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Công tác tại Viện nghiên cứu Khoa học Thủy lợi, Bộ Thủy lợi. 

2000 Nghỉ hưu.