Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Cự


Sách đã xuất bản

1. Phương pháp phân tích Đất-Nước-Phân bón-Cây trồng. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1996, 2000.

2. Đất và Môi trường. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2000.

3. Cây keo dậu (Leucaena) và cây keo dậu lai KX2 trong hệ thống Nông nghiệp Việt Nam. Đồng tác giả.  H- Nông nghiệp, 2000.

4. Từ điển Thổ nhưỡng học Anh - Việt. Đồng tác giả.  H- Khoa học và Kỹ thuật, 2000.

5. Khoa học môi trường. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2002.

6. Tài nguyên Rừng. Đồng tác giả.  H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

7. Một số phương pháp phân tích môi trường. Đồng tác giả H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

8. Đất và bảo vệ môi trường (Giáo trình). Đồng tác giả.  H- Hà Nội, 2005.

9. Tiềm năng và phương hướng khai thác các dạng năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Đồng tác giả.  Luck House Graphics, 2009.

10. Môi truờng và Con người (Giáo trình). Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2010, 2011.

11. Ô nhiễm môi trường đất và biện pháp xử lý (Giáo trình). Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2010.

close

Thông báo