Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Cự


Các bài báo nghiên cứu

1. Ảnh hưởng của chất độc hoá học lên một số tính chất hoá học đất. Hoàng Văn Huây, Nguyễn Xuân Cự. Hội thảo Quốc tế về "Chất diệt cỏ và làm trụi lá trong chiến tranh - Tác động lâu dài lên con người và thiên nhiên", thành phố Hồ Chí Minh, 1-1983. Tập II. H- Hà Nội, 1983.

2. Longterm changes in soil chemistry following herbicidal attack. Hoang Van Huay, Nguyen Xuan Cu. In: Arthur H. Westing (ed.), Herbicides in War, The Longterm Ecological and Human Consequences, Stockholm International Peace Research Institute, Taylor & Francis, 1984.

3. Đặc tính hoá học đất đồi xã Đồng Xuân, huyện Thanh Hoà, tỉnh Vĩnh Phú. Nguyễn Xuân Cự. In trong: Tuyển tập công trình nghiên cứu về Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và Môi trường ở Vĩnh Phú, 1985.

4. Keo đất và cường độ feralit trong đất nhiệt đới. Hoàng Văn Huây, Nguyễn Xuân Cự. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật nông nghiệp, 1-1985.

5. Sloping Land Use and the Problems of Soil Fertility Conservation in the Midland Region in Vietnam. Nguyen Xuan Cu. In: Ecosystem Management in Developing Countries, Vol III, UNEP, 1990.

6. Thành phần và động thái của phốt pho ở đất phù sa trồng lúa thuộc tỉnh Thái Bình. Nguyễn Xuân Cự. Tạp chí Khoa học đất, 1992.

7. Một số vấn đề về đất và môi trường vùng trung tâm sản xuất nguyên liệu giấy sợi. Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Cự. Tạp chí Hoạt động khoa học (Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường), 4-1994.

8. Hấp phụ phốt phát và quá trình làm giàu phốt pho trong môi trường đất phù sa sông Hồng. Nguyễn Xuân Cự. In trong: Môi trường-Các công trình nghiên cứu. Tập IV. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1998.

9. Ảnh hưởng của nước thải nhà máy nhiệt điện Phả Lại đến môi trường đất. Nguyễn Xuân Cự, Trần Cẩm Vân. In trong: Tuyển tập các công trình khoa học - , Hà Nội, 4-1998.

10. Ô nhiễm kim loại nặng môi trường đất vùng đồng bằng sông Hồng. Lê Đức, Nguyễn Xuân Cự. Hội nghị Khoa học trường Đại học Khoa học tự nhiên (ngành Môi trường). In trong: Tuyển tập các công trình khoa học, Hà Nội, 4-1998.

11. Vấn đề môi trường miền núi phía Bắc Việt Nam. Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Cự, Cái Văn Tranh. Hội nghị Khoa học trường Đại học Khoa học tự nhiên (ngành Môi trường). In trong: Tuyển tập các công trình khoa học, Hà Nội, 4-1998.

12. Hiệu lực của phân lân và vôi đối với cây đậu tương trên đất feralit đỏ vàng ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Nguyễn Xuân Cự. Tạp chí Khoa học Đất, 10-1998.

13. Nghiên cứu ban đầu về khả năng đệm axit của một số loại đất chính ở miền Bắc Việt Nam. Nguyễn Xuân Cự, Lê Đức. In trong: Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội thảo Giám sát lắng đọng axit ở Việt Nam, Hà Nội, 1999.

14. Ảnh hưởng của phân bón N, P, K và quá trình ngập nước đến một số tính chất môi trường hoá học đất phù sa sông Hồng trong điều kiện thí nghiệm đồng ruộng. Nguyễn Xuân Cự. Tạp chí Khoa học Đất, 12-1999.

15. Một số đặc trưng hoá học đất feralit vàng đỏ và đất phù sa thung lũng A Lưới, tỉnh Bình Trị Thiên - Những hậu quả của chất độc hoá học đối với độ phì nhiêu của đất. Nguyễn Xuân Cự. In trong: Kỷ yếu công trình "Hậu quả các chất hoá học đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam 1961-1971". Quyển II, Phần 1, Uỷ Ban 10-80, Hà Nội, 2000.

16. Đánh giá khả năng cung cấp và xác định nhu cầu dinh dưỡng phốt pho cho cây lúa nước trên đất phù sa sông Hồng. Nguyễn Xuân Cự. Thông báo Khoa học của các trường Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) (phần Khoa học Môi trường), Hà Nội, 2000.

17. Đặc tính chất mùn và khả năng hấp phụ phốt pho của đất lúa ở Đồng bằng sông Hồng. Nguyễn Xuân Cự. Tạp chí Khoa học Đất, số 15, 2001.

18. Phân tích tính ổn định của hệ thống canh tác lúa nước ở đồng bằng sông Hồng. Nguyễn Xuân Cự. Tạp chí Khoa học Đất, số 15, 2001.

19. The effects of water submerging and phosphate fertilizer on fractions and absorption of phosphorus of the Red River’s alluvial soils. Nguyen Xuan Cu. Vietnam Soil Science, Vietnam Soil Scicentists to the 17th World Congress of Soil Science, Bangkok, Thailand, August 2002.

20. Sự chuyển hoá và cố định phốt pho trong một số loại đất ở Việt Nam. Nguyễn Xuân Cự. Tạp chí Khoa học Đất, số 20, 2004.

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo