Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Anh


Sách đã xuất bản

1. Thụ tinh nhân tạo cho lợn (Kịch bản). Nguyễn Tấn Anh. Xưởng phim đèn chiếu Hà Nội, 1972.

2. Thụ tinh nhân tạo cho lợn ở Việt Nam. Nguyễn Thiện, Nguyễn Tấn Anh. H- Nông nghiệp, 1993.

3. Sinh lý gia súc (Giáo trình). Đồng tác giả. H- Nông nghiệp, 1995.

4. Thụ tinh nhân tạo gia súc – gia cầm. Nguyễn Tấn Anh, Nguyễn Quốc Đạt. NXB Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, 1997.

5. Sinh lý sinh sản gia súc. Nguyễn Tấn Anh, Nguyễn Duy Hoan. H- Nông nghiệp, 1998.

6. Cẩm nang chăn nuôi gia súc – gia cầm: Những vấn đề chung và cẩm nang chăn nuôi lợn. Tập 1. Đồng tác giả. H- Nông nghiệp, 2000.

7. Thụ tinh nhân tạo cho gia súc, gia cầm. Đồng tác giả. H- Lao động, 2003.

8. Con lợn nuôi ở Việt Nam. Đồng tác giả. H- Nông nghiệp, 2005.

close

Thông báo