Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Anh


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng môi trường tổng hợp để pha loãng bảo tồn tinh dịch một số giống lợn ngoại nuôi ở miền Bắc Việt Nam.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học:  Chăn nuôi thú y

Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thiện

Năm bảo vệ: 1984

Đơn vị bảo vệ: Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam.
    
  
close

Thông báo