Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Anh


Các đề tài nghiên cứu

1. Tổ chức ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi thú y vào tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng sau ngày giải phóng. Đề tài nghiên cứu khoa học, 1974-1975. Nguyễn Tấn Anh (Chủ trì).

2. Xây dựng đề án cải tạo đàn gia súc, gia cầm của tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng sau ngày giải phóng. Đề tài nghiên cứu khoa học, 1974-1975. Nguyễn Tấn Anh (Chủ trì).

3. Nghiên cứu các cặp lợn lai có tỉ lệ nạc cao phục vụ xuất khẩu. Đề tài cấp Viện, mã số 02B – 01 – 03, 1986-1990. Nguyễn Tấn Anh (Tham gia).

4. Nghiên cứu xác định và đưa vào sản xuất các công thức lai giống bò hướng sữa và thịt. Đề tài cấp Viện, mã số 02B – 01 – 06, 1986-1990. Nguyễn Tấn Anh (Tham gia).

5. Nghiên cứu phát triển bò thịt. Đề tài cấp Viện, mã số VIE – 86 - 008, 1989-1993. Nguyễn Tấn Anh (Tham gia).

close

Thông báo