Các tư liệu về  Giáo sư Đào Duy Cận


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1928

Ra đời.

1947 - 1959

Làm công tác Tuyên huấn tại tỉnh Vĩnh Phúc.

1960 - 1964

Được cử đi học Trường Đảng Cao cấp tại Liên Xô (cũ).

1965-1975

Phó Giám đốc Trường Tổ chức, Kiểm tra Trung ương.

1976 - 1989

Viện trưởng Viện Mác - Lênin, Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương.

Phó Viện trưởng Viện Mác- Lênin, trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

1990 - 1999

Chuyên viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

1999

Nghỉ hưu.

2001

Mất.
 
close

Thông báo