Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tài Cẩn


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học

LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: Từ loại danh từ tiếng Việt

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Ngôn ngữ học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1960

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Tổng hợp Lêningrat, Liên Xô.

 

 

 

 

 

close

Thông báo