Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tài Cẩn


Các bài báo nghiên cứu

1. Một vài nhận xét về danh từ chỉ quan hệ thân thuộc trong tiếng Việt hiện đại. Nguyễn Tài Cẩn. Thông báo khoa học, số 1, 1962.

2. Một vài suy nghĩ xung quanh vấn đề quan hệ giữa mooc-phem và âm tiết trong tiếng Việt. Nguyễn Tài Cẩn. Thông báo khoa học, số 2, 1965.

3. Dựa vào Đoản ngữ để cải tiến công tác phân định từ loại, tiểu loại. Nguyễn Tài Cẩn. Thông báo khoa học, số 4, 1969.

4. Cứ liệu ngữ âm lịch sử với vấn đề thời kỳ xuất hiện chữ Nôm. Nguyễn Tài Cẩn. Tạp chí Ngôn ngữ, số 1, 1971.

5. Bổ sung thêm một số cứ liệu ngữ âm lịch sử có liên quan đến vấn đề thời kỳ xuất hiện của chữ Nôm. Nguyễn Tài Cẩn. Thông báo khoa học, 1972.

6. Một cứ liệu mới về ngữ âm lịch sử bản: "Cao thượng ngọc hoàng bổn hạnh tập kinh âm thích". Nguyễn Tài Cẩn. Tạp chí Ngôn ngữ, số 1, 1972.

7. Về một số ván in đầu thời kỳ Lê sơ (1434 - 1443) vừa phát hiện được ở Linh Tiên Quán. Nguyễn Tài Cẩn. Tạp chí Khảo cổ học, số 11 - 12, 1972.

8. Góp thêm một số ý kiến về vấn đề hệ thống đơn vị ngữ pháp. Nguyễn Tài Cẩn, N.V Stankievich. Tạp chí Ngôn ngữ, số 2, 1973.

9. Thử tìm cách đọc Nôm hai chữ "song viết". Nguyễn Tài Cẩn. Tạp chí Văn học, số 2, 1974.

10. Điểm qua vài nét về tình hình cấu tạo chữ Nôm. Nguyễn Tài Cẩn, N.V Stankievich. Tạp chí Ngôn ngữ, số 2, 1976.

11. Về một vài hiện tượng đặc biệt trong quá trình diễn biến từ các âm môi tiếng Hán trung cổ sang cách đọc Hán Việt hiện nay. Nguyễn Tài Cẩn. Tạp chí Ngôn ngữ, số 4, 1977.

12. Quá trình hình thành thế đối lập giữa ba từ: "được, bị, phải". Nguyễn Tài Cẩn. Tạp chí Ngôn ngữ, số 2, 1978.

13. Xuất phát điểm của hệ thống vần Hán Việt. Nguyễn Tài Cẩn. Tạp chí Ngôn ngữ, số 4, 1978.

14. Một vài suy nghĩ chung quanh công tác chuẩn hóa cách dùng từ tiếng Việt. Nguyễn Tài Cẩn. Đại đoàn kết, số 2, 1980.

15. Một vài nhận xét bước đầu về ngôn ngữ trong thơ Nguyễn Trãi (qua số liệu thống kê). Nguyễn Tài Cẩn, Vũ Đức Nghiệu. Tạp chí Ngôn ngữ, số 3, 1980.

16. Một vài nhận xét về cách gieo vần trong thơ chữ Hán ở Việt Nam (trên cứ liệu thơ Nguyễn Trãi). Nguyễn Tài Cẩn. Tạp chí Ngôn ngữ, số 1, 1981.

17. Lăm và nhăm, một và mốt. Tập 2. Nguyễn Tài Cẩn. In trong: "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt về mặt từ ngữ". H- Khoa học Xã hội, 1981.

18. Một vài kết quả bước đầu trong việc nghiên cứu ngôn ngữ Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Tài Cẩn, N.V Stankievich. Tạp chí Tổ quốc, số 6, 1982.

19. Một vài nhận xét thêm về tình hình diễn biến của chữ Nôm. Nguyễn Tài Cẩn. Tạp chí Ngôn ngữ, số 4, 1983.

20. Trong chừng mực nào đó có thể dùng bản Nguyễn Trãi - Quốc âm thi tập của Dương Bá Cung để nghiên cứu về chữ Nôm đầu thế kỷ XV? Nguyễn Tài Cẩn. Tạp chí Ngôn ngữ, số 4, 1985.

 

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo