Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Hiền


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tài: Nghiên cứu hệ truyền thông tin thích nghi giữa các máy tính.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Điều khiển học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1977

Đơn vị bảo vệ: Trường Điện Leningrad, Liên Xô.