Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Hiền


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu hệ thống điều khiển tự động hóa quá trình công nghệ. Đề tài cấp Bộ, mã số B93-01-33, 1995. Nguyễn Công Hiền (Chủ nhiệm). 

2. Tự động hóa các công nghệ liên tục và công nghệ lai. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KHCN-04-03, 1998. Nguyễn Công Hiền (Chủ nhiệm đề tài nhánh).

3. Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị điều khiển thông minh phục vụ tự động hóa và bảo vệ môi trường. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KHCN-04-10, 2000. Nguyễn Công Hiền (Chủ nhiệm). 

4. Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị điều khiển thông minh phục vụ đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực tự động hóa và các công nghệ cao khác thay cho nhập ngoại. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KC-03-07, 2001-2004. Nguyễn Công Hiền (Chủ nhiệm).