Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Hiền


Các bài báo nghiên cứu

1. Ứng dụng phương pháp mô phỏng để nghiên cứu hệ thống sản suất. Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Hoàng Mai. Tạp chí khoa học Công nghệ của các trường đại học, số 19 + 20, 1999.

2. CIM- Hệ thống tự động sản xuất hiện đại. Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Hoàng Mai. In trong: Tuyển tập báo cáo Hội nghị Tự động hóa toàn quốc lần thứ 4 (VICA-4), 2000.

3. Bài toán ổn định bền vững của hệ điều khiển thích nghi. Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Văn Vỵ. In trong: Tuyển tập báo cáo Hội nghị Tự động hóa toàn quốc lần thứ 4 (VICA-4), 2000.

4. Khai thác kỹ thuật hệ thống lái tự động trên đội tàu biển Việt Nam. Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Xuân Hòa. In trong: Tuyển tập báo cáo Hội nghị Tự động hóa toàn quốc lần thứ 4 (VICA-4), 2000.

5. Ứng dụng lý thuyết phần tử hữu hạn để mô hình hóa cấu trúc xà mềm. Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Xuân Hòa. Tạp chí khoa học Công nghệ của các trường đại học, số 29, 2001.

6. Hệ thống điều khiển từ xa xe tự hành ROBOCAR. Nguyễn Công HIền, Hoàng Tùng, Vũ Dũng Trí, Phạm Minh Hải, Phạm Văn Nam, Phạm Văn Thịnh. In trong: Tuyển tập báo cáo Hội nghị Tự động hóa toàn quốc lần thứ 5 (VICA-5), 2002.

7. Cải tiến thuật toán vùng chết để nâng cao tính bền vững của hệ điểu khiển thích nghi. Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Văn Vỵ. In trong: Tuyển tập báo cáo Hội nghị Tự động hóa toàn quốc lần thứ 5 (VICA-5), 2002.

8. Hệ thống chẩn đoán lỗi ứng dụng mạng nowrron - mờ. Nguyễn Công Hiền. In trong: Tuyển tập báo cáo Hội nghị Tự động hóa toàn quốc lần thứ 5 (VICA-5), 2002.

9. Xây dựng phòng thí nghiệm mở và thông minh. Nguyễn Công Hiền. In trong: Tuyển tập báo cáo Hội nghị Tự động hóa toàn quốc lần thứ 5 (VICA-5), 2002.