Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Minh


Sách đã xuất bản

1. Chọn tạo và sản xuất giống cây trồng (Giáo trình). Đồng tác giả.  H- Nông nghiệp, 1998. 

2. Cây lương thực (Giáo trình). Trần Văn Minh (Chủ biên). H- Nông nghiệp, 2003.

3. Cây ngô - nghiên cứu và sản xuất. Trần Văn Minh (Chủ biên). H- Nông nghiệp, 2004.

4. Giống cây trồng (Giáo trình). Trần Văn Minh (Chủ biên). NXB Đại học Huế, 2008.

5. Di truyền thực vật (Giáo trình). Trần Văn Minh (Chủ biên). NXB Đại học Huế, 2011.

 

close

Thông báo