Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Minh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1952

Sinh tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

 1970-1975

Sinh viên chuyên ngành Trồng trọt, trường Đại học Nông nghiệp II, Hà Bắc (nay là trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế).

1976-1983

Giảng viên trường Đại học Nông nghiệp II, Hà Bắc.

1984-1993

- Giảng viên trường Đại học Nông nghiệp II;

- Thực tập sinh tại trường Đại học Nông nghiệp Kharkov, Liên Xô (1988);

- Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Đại học Nông nghiệp II (1989-1993);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Chọn và Nhân giống di truyền tại trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội (1993).

1994-1997

- Trưởng khoa Trồng trọt, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (1994-1997);

- Phong học hàm Phó Giáo sư Nông nghiệp (1996).

1997-2000

Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Nông Lâm.

2000-2009 Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
2010-2012 Trưởng bộ môn Di truyền - Giống cây trồng, khoa Nông học,
trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Từ 2012

- Giảng viên, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế;

- Phong học hàm Giáo sư Nông nghiệp (2014).


close

Thông báo