Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Minh


Các đề tài nghiên cứu

1. Chọn và nhân hạt giống ngô lai HN2 để phục vụ cho sản xuất. Đề tài cấp Bộ, 1991-1993. Trần Văn Minh (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu chọn tạo các giống ngô mới có ưu thế hơn các giống đang dùng, các phương pháp sản xuất hạt. Đề tài cấp Nhà nước. Trần Văn Minh (Chủ nhiệm đề tài nhánh: Chọn và khảo nghiệm giống ngô cho miền Trung, mã số KN 01.04, 1991-1994).

3. Các biện pháp kỹ thuật thâm canh ngô ở miền Trung. Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước, mã số KN 01.05, 1993-1994. Trần Văn Minh (Chủ nhiệm).

4. Chọn giống ngô có năng suất cao khu vực hóa tại các tỉnh miền Trung. Đề tài cấp Bộ, mã số B92.12.06, 1993-1995. Trần Văn Minh (Chủ nhiệm).

5. Thu thập, bảo tồn và nghiên cứu sử dụng một số cây trồng quan trọng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở miền Trung. Đề tài cấp Bộ, mã số B96.08.TĐ01, 1996-1998. Trần Văn Minh (Chủ nhiệm).

6. Đánh giá thực trạng một số loại đất và cây trồng sau trận đại hồng thủy tại tỉnh Thừa Thiên Huế, bước đầu đề xuất các giải pháp khắc phục. Đề tài cấp Bộ, mã số B2000.08.27.TĐ, 2000 – 2001. Trần Văn Minh (Chủ nhiệm).

7. Điều tra đa dạng sinh học, xây dựng dự án khả thi bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học khu di tích lịch sử văn hóa Khánh Giang - Trường Lệ, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Đề tài cấp Tỉnh Quảng Ngãi, 2000-2001. Trần Văn Minh (Chủ nhiệm).

8. Đánh giá tổn thất sau thu hoạch các nông sản và đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế tổn thất ở tỉnh Quảng Ngãi. Đề tài cấp Tỉnh Quảng Ngãi, 2003- 2004. Trần Văn Minh (Chủ nhiệm).

9. Nghiên cứu phát triển cây tiêu, nghiên cứu nhóm bệnh héo rũ trên cây lạc, bệnh lợn con ỉa phân trắng và biện pháp phòng trừ ở địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đề tài cấp Bộ, mã số B2002- 08-TĐ01, 2003-2005. Trần Văn Minh (Chủ nhiệm).

10. Nghiên cứu chọn tạo một số dòng, giống ngô phục vụ cho nhu cầu sản xuất ngô thực phẩm ở Thừa Thiên Huế. Đề tài cấp Bộ, mã số B2006-ĐHH02-02, 2006-2007. Trần Văn Minh (Chủ nhiệm).

close

Thông báo