Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Minh


Các bài báo nghiên cứu

1. Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển của hai giống hoa lily trên các giá thể trong vụ Đông Xuân tại Thừa thiên Huế. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, số 1, 2009.

2. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh của các giống hoa chuông trên các loại giá thể khác nhau ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong vụ Đông xuân năm 2009-2010. Đồng tác giả. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 3, 2009.

3. Ảnh hưởng của liều lượng phân kali đến khả năng sinh trưởng, năng suất và hàm lượng tinh bột của giống sắn KM94 trên đất cát. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, số 6, 2009.

4. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây hoa chuông (Sinningia spesiosa) in-vitro. Đồng tác giả. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 6, 2009.

5. Nghiên cứu khả năng tái sinh, nhân nhanh và tạo củ in-vitro từ bầu nhụy hoa lily (Lilium Sorbone). Đồng tác giả. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 10, 2009.

6. Ảnh hưởng của liều lượng N, P, K đến tình hình phát sinh một số đối tượng sâu bệnh hại chính đối với giống lúa HT1 tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Đồng tác giả. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 10, 2009.

7. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón khác nhau đến năng suất lúa lai trên đất phù sa tại tỉnh Phú Yên. Đồng tác giả. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 11, 2009.

8. Nghiên cứu chọn tạo một số dòng, giống ngô phục vụ cho nhu cầu sản xuất ngô thực phẩm ở Thừa Thiên – Huế. Đồng tác giả. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 12, 2009.

9. Kết quả nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa lai có triển vọng tại tỉnh Phú Yên. Đồng tác giả. Tạp chí Kinh tế sinh thái, Viện Kinh tế sinh thái, số 32, 2009.

10. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của cây hoa lily Sorbonne ở thế hệ G1 sau khi xử lý lạnh củ in-vitro tại Thừa Thiên Huế. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, số 7, 2013.

11. Đánh giá thực trạng sản xuất, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển các giống lúa địa phương tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Đồng tác giả. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, 2014.

12. Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể và khối lượng cây giống in-vitro đến khả năng sinh trưởng của cây hoa chuông ở giai đoạn vườn ươm. Đồng tác giả. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, 2014.

close

Thông báo