Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Chữ


Các đề tài nghiên cứu

1. Xây dựng hệ thống đồ dùng để thực hiện hoạt động liên môn trong dạy học văn ở Phổ thông cơ sở và Phổ thông trung học. Đề tài cấp Bộ, 1996. Nguyễn Viết Chữ (Chủ nhiệm).

2. Phương pháp giảng dạy văn học Nga. Đề tài cấp Bộ, 1997. Nguyễn Viết Chữ (Tham gia).

3. Nghiên cứu Aragông trong nhà trường Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 2001. Nguyễn Viết Chữ (Tham gia).

close

Thông báo