Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Khoát


Sách đã xuất bản

1. Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Giáo trình). Nguyễn Đình Kháng, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Văn Luân. H- Chính trị Quốc gia, 2002.

2. Lập hồ sơ cộng đồng theo phương pháp cùng tham gia. Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Thọ Vượng. H- Khoa học Xã hội, 2002.

3. An Introduction To Vietnam And Hue. Đồng tác giả. H- Thế giới, 2002.

4. Giới thiệu tác phẩm kinh điển Kinh tế chính trị Mác-Lênin. Nguyễn Xuân Khoát. H- Giáo dục, 2005.

5. Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT chu kỳ III môn Giáo dục công dân. Nguyễn Xuân Khoát, Trần Quốc Cảnh, Lê Thị Hải Ngọc. H- Giáo dục, 2005.

6. Kinh tế chính trị (Giáo trình Chuyên đề). Nguyễn Xuân Khoát. H- Giáo dục, 2006.

7. Lịch sử các học thuyết kinh tế (Giáo trình). Đồng tác giả. NXB Đại học Huế, 2008.

8. Lao động, việc làm và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn Việt Nam. Nguyễn Xuân Khoát. NXB Đại học Huế, 2008.

9. Thuận Hóa - Phú Xuân Thừa Thiên Huế 700 hình thành và phát triển. Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 2010.

10. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (Hỏi-Đáp). Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 2011.

11. Hướng dẫn học và ôn tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Nguyễn Xuân Khoát (Đồng Chủ biên). H- Chính trị Quốc gia, 2012.

12. Đại học Huế - 55 năm xây dựng và phát triển (1957-2012). Lê Cung, Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Văn Đăng, Hoàng Chí Hiếu. NXB Đại học Huế, 2012.

13. Địa chí Thừa Thiên Huế (Phần Kinh tế). Đồng tác giả. NXB Thuận Hoá, 2014.

close

Thông báo